Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2017

Nocturia
9822 3aed 500
Reposted fromthegirl thegirl viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Nocturia
4256 0b5e 500
Reposted frompixielark pixielark viaolalaa olalaa
2397 ef37 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
2387 3d79
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Nocturia

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
Nocturia
Nocturia
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Nocturia
Nocturia
3515 5d99 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamikrokosmos mikrokosmos
Nocturia
W każdej silnej kobiecie jest pierwiastek słabości, który mężczyzna powinien chronić, nie wykorzystywać.
— Charlotte Nieszyn-Jasińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed
Nocturia
0285 09c1
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viastarryeyed starryeyed
Nocturia
Nigdy nie wiesz kto poszerzy Twoje źrenice i nasyci barwą tęczówki.
Reposted fromxalchemic xalchemic viajethra jethra
Nocturia
1780 b355 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viairmelin irmelin
4103 baa7 500

sixpenceee:

Incredibly couloured ivy on National Museum in Wroclaw, Poland taken by Anna Kowalów.

Reposted fromDeanWinchesterrr DeanWinchesterrr viasaureus saureus
2381 3a96 500

kyraneko:

honeyswtfits:

magic cat

blessed post

Reposted from10k-saints 10k-saints viairmelin irmelin
4283 9d45 500
Nocturia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl