Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

Nocturia
Wpajałem jej: mierz wysoko. Strzeliła mi w łeb.
— Stanisław Jerzy Lec "Mysli nieuczesane"
Reposted fromcytatytacyta cytatytacyta viaNataly Nataly
Nocturia
6322 0498
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viadzony dzony
Nocturia
7111 c7f6 500
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
Reposted fromkompleksdziury kompleksdziury viaMerrry98 Merrry98
Nocturia
2901 fd38
Reposted fromdiicap diicap viaMerrry98 Merrry98
Nocturia
Reposted fromdfw777 dfw777 viaMerrry98 Merrry98
Nocturia
4750 aa5b
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream
Nocturia
2082 fa74 500
Reposted fromoutoflove outoflove viamadadream madadream
Nocturia
9044 0e21
Reposted fromonlywhite onlywhite viamadadream madadream
Nocturia
Nocturia
8992 4ea9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
8030 b2d3
Reposted fromdeviate deviate viamadadream madadream
Nocturia
6695 350e
Reposted fromniespelnione niespelnione viamadadream madadream
Nocturia
żyjemy na Facebooku, śpimy z telefonem, kochamy się na niby, rozstajemy na zawsze
— z Pokolenie Ikea
Reposted fromcarduelis carduelis viamadadream madadream
Nocturia
1492 0dc4
Reposted fromsoupdujour soupdujour viamadadream madadream
Nocturia
1503 d506
Reposted fromsoupdujour soupdujour viamadadream madadream
Nocturia

Zniszczył ją. Jakież to typowe dla mężczyzny.

— photoblog.
Reposted fromempathetic empathetic viamadadream madadream
Nocturia
0822 f075
Reposted fromkubeczek kubeczek viamadadream madadream
Nocturia
2291 cc4a
Nocturia
1038 8adf 500
Reposted fromtwice twice viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl